دکتر محمد ناطق
  • تخصص: مدیرعامل پتروشریف
  • شرکت: پتروشریف