هادی اسدی
  • تخصص: مدیر اجرائی
  • شرکت: پتروشریف