تغییر در برنامه اجرایی رویدادهای فناورانه نفت

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت‌های فناور می رساند با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و حضور شرکت‌های بزرگ کارفرمایی در این نمایشگاه، شرکت‌های فناور می توانند موضوعات فناورانه را در این نمایشگاه به صورت حضوری و مستقیم با شرکت‌های کارفرما پیش ببرند.
در این رابطه شرکت‌ها می توانند از طریق ستاد اجرایی نمایشگاه یا سایر عوامل اجرایی نمایشگاه موضوع را پیش ببرند. لذا جهت استحضار اعلام می دارد که برنامه های مرتبط با رویدادهای فناورانه، بسته به نیاز و اعلام شرکت ملی نفت ایران، در فرصت‌های آتی برنامه ریزی و با اطلاع رسانی مجدد، به اجرا گذاشته خواهد شد.